O nás

Pátá největší v Česku, založena v roce 1953, unikátní sbírka evropského umění, příjemné prostředí budovy bývalých Lázní doplněné o současné architektonické detaily... Taková je Oblastní galerie Liberec!

Oblastní galerie Liberec je pátou největší galerií v České republice. Galerie byla založena v roce 1953 a od roku 2014 sídlí v budově bývalých městských lázní. (Více o historii se dočtete zde.) Galerie spravuje sbírky více než 21 000 uměleckých děl z Čech, Německa, Rakouska, Francie, Nizozemí a dalších evropských států a právem se tedy označuje jako Muzeum evropského umění. Umělecké sbírky jsou tvořeny obrazy, grafikami, kresbami, plastikami a historickými předměty a jsou zapsané v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury.

Galerijní sbírky jsou vystavené v celkem třech stálých expozicích, které doplňují interaktivní expozice a expozice o historii galerie. Krátkodobé výstavy pořádané galerií se orientují na všechny druhy výtvarného umění se zvláštním důrazem na umění regionu a umění českých Němců. Oblastní galerie Liberec pořádá k výstavám doprovodné programy pro školy, výtvarné dílny pro veřejnost a komentované prohlídky. Organizace je poskytovatelem tzv. standardizovaných veřejných služeb dle zákona č. 122/2000 Sb. Oblastní galerie Liberec je zřizována Libereckým krajem a je rovněž členem Rady galerií České republiky a Českého výboru ICOM.

Celá budova galerie je bezbariérová! Handicapovaní mohou parkovat ve Vítězné ulici na vyhrazené parkovacím místě v bezprostřední blízkosti vstupu do galerie.

 

MISE:

 

  • OGL je muzeem výtvarného umění, které soustavně buduje, shromažďuje, uchovává, odborně vědecky zkoumá, vystavuje a publikuje umělecké sbírky movitého i nemovitého charakteru, od raného novověku do současnosti, s důrazem k umění 19., 20. a 21. století a se zohledněním specifik regionu a sbírkotvorné tradice instituce.
  • OGL je institucí propagující vizuální umění na domácí i mezinárodní úrovni, zprostředkovává a interpretuje ho v nejširším historickém, interdisciplinárním, lokálním i globálním kontextu a klade důraz na prezentaci prací umělců 19. – 21. století v kruciálních obdobích jejich tvorby se speciálním zřetelem k regionu.
  • OGL slouží jako kulturní, sociální a intelektuální centrum pro své město, kraj i širší příhraniční region, je místem odpočinku, relaxace, sociálních kontaktů i vzdělávání široké veřejnosti.

 

VIZE:

 

  • OGL je moderní kulturní bezbariérovou institucí pružně reagující na výzvy hypermediální, globální společnosti 21. století, otevřenou široké veřejnosti, všem skupinám obyvatel Libereckého kraje i jeho domácím i zahraničním návštěvníkům s cílem kulturní interakce a vizuálního dialogu mezi všemi generačními vrstvami společnosti, a především s etickým i estetickým důrazem zaměřeným na mladou generaci.
  • OGL poskytuje návštěvníkům výjimečné kulturní prostředí zprostředkovávající vizuální kulturu ve všech jejích aspektech a podobách i interakcích s dalšími uměleckými odvětvími.
  • OGL se zasazuje o rozvoj kreativity jedince pomocí přímé interakce návštěvníků s umělci podporující všechny formy inovativního myšlení, dialog, inkluzi, vzájemné porozumění a respekt k názorové rozmanitosti, a tím obohacující celou společnost.
  • OGL je leaderem v prezentaci umění formou open access aktivit s cílem zprostředkovat většinu jeho forem všem skupinám obyvatel i bez závislosti na osobní přítomnosti in situ.
  • OGL se podílí na kultivaci veřejného prostoru Liberce, včetně aktivit, které přináší vstupy současných umělců do veřejného prostoru.
  • OGL je moderní institucí šetrnou k životnímu prostředí využívajících moderních technologií k trvale udržitelnému růstu.