Knihovna

Knihovna Oblastní galerie Liberec je specializovanou knihovnou zaměřenou na výtvarné umění. Čtenáři zde naleznou publikace z oboru malířství, kresby, grafiky, sochařství, částečně i architektury, fotografie, sklářského výtvarnictví a designu. Knihovna je přístupná jak návštěvníkům z řad široké veřejnosti, tak i odborníkům, a kromě přístupu ke svým fondům nabízí i zajímavý zážitek z návštěvy jedinečných prostor.

 

Otevírací doba knihovny

Každá středa od 13:00 do 17:00. 

Knihovna umožňuje pouze prezenční studium.  

 

 

ON-LINE KATALOG

email: knihovna@ogl.cz

 

Protiepidemická opatření

Vážení čtenáři, dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN, bod č.1, jsou služby pro veřejnost poskytovány v omeeném rozsahu.

Osoby vstupující do prostor knihovny jsou povinny:

  • po celou dobu pobytu používat ochranu dýchacích cest (respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95 nebo nanorouška certifikovaná na úrovni FFP2);
  • u vstupu si dezinfikovat ruce;
  • v jednotlivých prostorách dodržovat odstupy 2 metry;
  • počet čtenářů v knihovně je omezen, je nutá předchozí rezervace na e-mailu knihovna@ogl.cz.

Děkujeme za pochopení.

  

Stručná historie knihovny

Oblastní galerie Liberec vznikla v 1953 roce, ovšem její působení v rámci Severočeského muzea v Liberci sahá do roku 1945. Jako součást galerie byla také zřízena knihovna. Knihy pro knihovnu se shromažďovaly již od roku 1946, knihovna byla oficiálně založena v roce 1953.

Knihovna byla od počátku své existence neveřejná a byla přizpůsobena potřebám zaměstnancům galerie, ve výjimečných případech studentům výtvarných škol. Do knihovního fondu se sbíraly knihy, které se týkaly činnosti galerie: katalogy z výstav, knihy na téma výtvarného umění, malířství, architektury. Publikace do fondu se získávaly pomoci darů a nákupem v antikvariátu. Postupem času se Oblastní galerie Liberec zapojila do Rady galerií České republiky a knihovna začala dostávat do svého fondu nové publikace prostřednictvím zapojení do programu meziknihovní výměny.

Od roku 2009 ve knihovně se začala provádět katalogizace fondu a její postupné zapisování do Souborného katalogu České republiky. Na přelomu let 2013 a 2014 se galerie přestěhovala do nových prostor v bývalých městských lázních na Masarykově ulici v Liberci. Tento rok byl důležitým mezníkem v dějinách knihovny, která získala pro své potřeby nové prostory a začala svou činnost jako veřejná knihovna. 

 

Charakteristika fondu

Knihovní fond je specializovaný a vztahuje se k odborné činnosti galerie. Obsahuje literaturu zaměřenou převážně na výtvarné umění – malířství, kresbu, grafiku, sochařství, částečně i architekturu, fotografii, sklářské výtvarnictví a design.  Dokumenty jsou datovány od konce 19. století až po současnosti. Jazykově je fond velice rozmanitý – převažuje čeština, dále jsou zastoupeny další jazyky: slovenský, ruský, anglický, francouzský, německý, maďarský či japonský. Fond je řazen mezinárodním desetinným tříděním tematicky, podle jmen umělců, názvu zemí, uměleckých směrů či oboru. Zvlášť jsou uspořádány monografie jednotlivých umělců a katalogy. Knihovní fond obsahuje cca 10.000 titulů. Zajímavou součástí fondu je sbírka zahraničních katalogů k výstavám, na něž Oblastní galerie Liberec zapůjčila svá díla. Doplňování fondu je prováděno výměnou katalogů a monografií se všemi institucemi, které jsou zastoupené v Radě galerií České republiky. Knihovní fond také získává publikace smluvně zajištěnými výtisky všech publikací z výstav, na které galerie zapůjčuje exponáty ze svých sbírek.