27. 1. 2014
Na světě je kolektivní monografie Ztracená generace?, kterou vydala Technická univerzita v Liberci. Publikace má 276 stran, obsahuje české a německé texty a představuje doplněk knihy Mladí lvi v kleci.
Zájemci o knihu Ztracená generace? mohou kontaktovat Annu Habánovou: anna.habanova@ogl.cz.

Zvládnout při výstavě konferenci a vydat k ní druhou knihu nebylo jednoduché a bez podpory TUL by to bylo nemyslitelné. Děkujeme všem, kdo se na vydání knihy podíleli.


Ztracená generace?


24. 10. 2013
Konference byla včera úspěšně zakončena. Děkujeme všem vystupujícím i hostům za příjemnou pracovní i společenskou atmosféru a těšíme se na další setkání.
Fotografie z konference naleznete zde.
Výstupem bude stejnojmenná koletivní monografie, která se objeví do konce letošního roku. Těště se, na obálce bude Gottfried Erben z Hodkovic nad Mohelkou.


8. 10. 2013
program


2. 9. 2013
Závazné přihlášky přijímáme prostřednictvím online formuláře


Odborná konference se uskuteční v Krajské vědecké knihovně v Liberci ve dnech 22. až 23. října 2013. Konference je pořádaná v rámci výstavy Mladí lvi v kleci a umělecko-historického sympozia Mezery v historii, konaného tradičně pod hlavičkou Festivalu Mitte Europa až doposud v Galerii výtvarného umění v Chebu.

Pořadatelem konference je katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, na spolupořádání se podílí Galerie výtvarného umění v Chebu, Oblastní galerie v Liberci, Festival Mitte Europa, Goethe-Institut a Národní památkový ústav.

Program konference je naplněn. Obsahuje 20 odborných příspěvků od badatelů z Německa, Rakouska, Polska a České republiky. Jednotlivá vystoupení by neměla přesáhnout 20 minut. Je zajištěno simultánní tlumočení. Přednesené texty budou publikovány.


Fenomén německočeského výtvarného umění 20. století je navzdory četným výběžkům teritoriálně uzavřená oblast, která se vlivem historických událostí přestala vyvíjet a je dnes zkoumána jako pozoruhodná, v čase uzavřená epizoda, jejíž fungování bylo podmíněno specifickou situací německy hovořící skupiny obyvatel v zemích Koruny české a v meziválečném Československu. Tento jev vznikl jako výsledek úsilí o umělé, politicky motivované národnostní vydělení tvorby německy hovořících umělců z Čech, Moravy a Slezska. Během první dekády 20. století teritoriálně koncipované spolky nahrazují spolky vymezené národnostně, a i jejich historie se uzavírá rokem 1945. Německočeské umění se v tomto období odehrávalo mezi několika uměleckými centry, především Vídní, Mnichovem, Berlínem, Drážďany a Vratislaví, přičemž v průběhu meziválečného období převzala klíčovou úlohu Praha a významnou roli hrály též zahraniční pobyty na dalších místech, zejména ve Francii.

Konference je věnována problematice hledání místa německy hovořících výtvarných umělců v kontextu dějin umění Čech, Moravy a Slezska, při zohlednění často nemožného důsledného rozdělení podle měřítek národnosti, působiště a s přihlédnutím ke specifikům jejich uměleckého projevu. Jedná se zejména o zhodnocení role doposud vesměs podceňovaných meziválečných realistických tendencí, ale také např. jejich následné zneužití propagandou. Cílem konference je přinést nové poznatky o německy hovořících výtvarných umělcích, což přispěje k uvědomění si možností a limitů zařazení sledovaného okruhu autorů do širšího středoevropského kontextu. Ten byl do značné míry podmíněn právě paralelním, v čase proměnlivým působením jednotlivých uměleckých center, jejichž vliv spolu s působením pražské akademie determinoval specifický výtvarný projev sledovaného okruhu výtvarných umělců.


Call for papers česky | Call for papers deutsch